New Updates

१. आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०८०।०४।०१ मा जारी भएको सूचनाको बुँदा नं. २ मा गरिएको थप व्यवस्था सम्बन्धमा

२. स्वतः प्रकाशन (माघ-चैत्र)

३. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, वैशाख महिनाको राजस्व संकलन विवरण

४. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंकाे सूचना

५. सूचना: बील बीजक तथा कागजात प्रमाण (नक्कली बीजक सम्बन्धीत ) पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

६. नेपाल स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (NSIC CODE) सूची युनिकोडमा

७. भ्याट बक्यौता बुझाउने सम्बन्धमा सूचना

८. कर छुट पाउने संस्थाले छुट प्रमाणपत्र लिन भर्नुपर्ने फारम

९. स्वत प्रकाशन (२०८0, माघ-चैत्र)

१०. त्रैमासिक कर बुलेटिन

११. आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

१२. अन्तः शुल्क इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने करदाताहरुको सूची

१३. मू.अ.कर ननफाइलर विवरण

१४. भ्याट ननफाइलरहरुमा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा सूचना !!!

१५. सूचनाको हक ( माघ - चैत्र २०८०)

१६. अवैध मदिरा कारोवार नगर्ने नगराउने सम्बन्धमा ।

१७. कर बुलेटिन

१८. स्वतः प्रकाशन (Pro-active Disclosure)

१९. विभिन्न पालिकाका संघसंस्थाहरुलाई कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा सूचना !!!

२०. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) सँग सम्बन्धित स्वत:प्रकाशन 2080 माघ देखि चैतसम्म

Shiva Lal Tiwari

शिव लाल तिवारी

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

नेपालको संविधानले परिलक्षित गरे अनुसारको विकास र समृद्विको लक्ष्य साकार पार्न आन्तरिक स्रोत परिचालनको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। आन्तरिक श्रोतको दिगो परिचालन मार्फत राष्ट्र..

Read More