New Updates

१. कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना

२. Invitation for Bids : IRO/TANAHUN/NCB/WORKS/01/077/78

३. भवन निर्माण सम्वन्धि वाेलपत्र सूचना

४. व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू २०७८/०७९

५. भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७८/०७९

६. प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९

७. निकायको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९

८. व्यवसाय दर्ता, आय विवरण, कर विवरण तथा अन्तःशुल्क विवरण भर्ने निर्देशिका ।

९. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेको कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी सूचना !!!

१०. लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना

११. आर्थिक अध्यादेश २०७८, दफा २०, २१, २२, २३ र २४ संग सम्बन्धित बक्यौता मिन्हा सम्बन्धी फारम

१२. कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धी सूचना !

१३. आयकर (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७८

१४. मूल्य अभिवृद्धि कर (तेइसौं संशोधन) नियमावली २०७८, अन्तःशुल्क (बाइसौं संशोधन) नियमावली २०७८

१५. आर्थिक अध्यादेश, 2078 तथा नियमावलीहरूमा भएको संशोधन सम्बन्धी सूचना।

१६. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेकाे कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

१७. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेको कर छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

१८. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ बाट प्रदान गरिएका छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना

१९. आर्थिक अध्यादेश २०७८ राजपत्र

२०. आ.व. २०७८/७९ काे वजेट वक्तव्य

Jhakka Prasad Acharya

झक्क प्रसाद आचार्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More