New Updates

१. आय विवरण र अनुसूची फारामहरु भर्ने संशोधित व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी

२. आयविवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरुमा भएका सुधार

३. डे-१, डे-२ र डे-३ आय विवरण र सम्बन्धित अनुसूचीमा भएका संशोधन र भर्ने तरिका ।

४. सुचना annex 5 मा '0' अनिवार्य प्रविष्टि सम्बन्धी

५. करदाताहरु सम्मानित तथा कर्मचारीहरु पुरस्कृत

६. e-billing सूचना Excise 2079.08.07

७. बार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९

८. कर बुलेटिन (२०७९ साउन-२०७९ असोज)

९. मू.अ.कर वक्याैता 2079 कार्तिक महिना

१०. मू.अ.कर नन्फाइलर 2079 कार्तिक

११. राष्ट्रिय कर दिवस स्मारिका, २०७९

१२. राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ सम्मानित करदाताको सूची

१३. राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ पुरस्कृत हुने कर्मचारीको सूची

१४. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक ४ (२०७९ बैशाख-आषाढ)

१५. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक १ (२०७८ श्रावण-असोज)

१६. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक २ (२०७८ कार्तिक-पौष)

१७. कर बुलेटिन, बर्ष ९, अंक ३ (२०७८ माघ-चैत्र)

१८. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको अनुरोध

१९. सूचनाको हक (श्रावण-आश्विन २०७९) सम्बन्धी विवरण

२०. सूचनाको हक सम्बन्धी पहिलो त्रैमासिक स्वतःप्रकाशन 2079

Dirgha Raj Mainali

दीर्घराज मैनाली

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More