New Updates

१. कार्यालय सरेको सूचना

२. विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

३. अनलाइनबाट डे-०१ विवरण पेस गर्ने तरिका

४. सूचना

५. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कर बुलेटिन (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग सम्बन्धित

६. सूचनाको हक

७. स्वतः प्रकाशन

८. अनलाइन भौचर बनाउने तरिका

९. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा तयार पारिएको कर शिक्षा पुस्तिका

१०. आर्थिक ऐन २०७९ मा भएका छुट, सहुलियत तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था

११. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गरिएको स्वतःप्रकाशन(Pro-Active Disclosure) २०७९ बैशाख ०१ देखि असार मसान्त सम्मको

१२. डे ०३ आय विरणमा प्रणालीगत सुधारका पक्ष

१३. e-TDS बारे जानकारी

१४. अग्रिम करकट्टी भनेको के हो ?

१५. अनलाइनबाट डे-०१ विवरण पेस गर्ने तरिका

१६. स्रोतमा कर कट्टी विवरण स्वयम् रुजु गर्ने तरिका

१७. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ बमोजिम भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा दफा ९५क. बमोजिम अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था

१८. आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाबाट लाभान्वित हुने बारे करदाता सेवा कार्यालय ईलामको सूचना

१९. कारोबारको आधारमा लाग्ने कर (TURNOVER TAX) D-02 को आय विवरण र कर कसरी गणना गरी दाखिला गर्नु पर्छ ?

२०. निकायको लागि लाागू हुने करको दर (आय वर्ष २०७९/८० को लागि)

Ritesh Kumar Shakya

रितेश कुमार शाक्य

महानिर्देशक

महानिर्देशकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग आफ्नो संगठन संरचनाको सञ्जालीकरण, दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्ति, अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरी आन्तरिक राजस्व परिचालन..

Read More