करदता शिक्षा

Title Date
करदाताले केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) प्रयोग गर्ने तरिका April 21, 2023
SoP आय विवरण भर्ने संशोधित व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी Final December 21, 2022
Digital Service Tax (DST) and Value Added Tax (VAT) Registration for digital service provided by Non-Resident Person. November 02, 2022
दर्ता र दर्ता खारेजी सम्बन्धी जानकारी May 10, 2022
कर विवरण तथा कर दाखिला सम्बन्धी सामान्य जानकारी २०७७ May 10, 2022
कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था May 09, 2022
कर छुट पाउने संस्था सम्बन्धी व्यवस्था २०७७ May 09, 2022
आयकर छुट सम्बन्धी व्यवस्था २०७७ October 23, 2020
अग्रिम कर कट्टी तथा कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७७ October 21, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०२ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०३ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०४ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
करदाता पोर्टलबाट लगईन गरी आफ्नो विवरणहरु हेर्न र विवरण रुजु गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
अन्तःशुल्क इजाजतपत्र स्वयं नवीकरण गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
सूर्तीजन्य पदार्थ बाहेक अन्य स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गतका करदाताले अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
सूर्तीजन्य तथा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गतका करदाताको अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 02, 2020
अन्तःशुल्क ब्राण्ड दर्ता October 02, 2020
अन्तःशुल्कमा नयाँ दर्ता प्रक्रिया October 02, 2020
कारोबार बन्द गर्ने अवस्थामा बुझाउने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण (अनुसूची ११) पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण (अनुसूची १०) पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस) विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (निकाय) को लागि दर्ता प्रक्रिया October 01, 2020
साझेदारी व्यवसायको स्थायी लेखा नं दर्ता प्रक्रिया October 01, 2020
अग्रिम कर कट्टीका लागि स्थायी लेखा नम्बर दर्ता October 01, 2020