करदता शिक्षा

Title Date
कर फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था October 06, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०१आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०२ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०३ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
स्वयं कर निर्धारण डे-०४ आय विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
करदाता पोर्टलबाट लगईन गरी आफ्नो विवरणहरु हेर्न र विवरण रुजु गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
अन्तःशुल्क इजाजतपत्र स्वयं नवीकरण गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
सूर्तीजन्य पदार्थ बाहेक अन्य स्वयं निष्काशन प्रणाली अन्तर्गतका करदाताले अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
सूर्तीजन्य तथा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गतका करदाताको अन्तःशुल्क विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया October 01, 2020
अन्तःशुल्क ब्राण्ड दर्ता October 01, 2020
अन्तःशुल्कमा नयाँ दर्ता प्रक्रिया October 01, 2020
कारोबार बन्द गर्ने अवस्थामा बुझाउने मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण (अनुसूची ११) पेश गर्ने प्रक्रिया September 30, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण (अनुसूची १०) पेश गर्ने प्रक्रिया September 30, 2020
स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस) विवरण पेश गर्ने प्रक्रिया September 30, 2020
व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (निकाय) को लागि दर्ता प्रक्रिया September 30, 2020
साझेदारी व्यवसायको स्थायी लेखा नं दर्ता प्रक्रिया September 30, 2020
अग्रिम कर कट्टीका लागि स्थायी लेखा नम्बर दर्ता September 30, 2020
व्यवसायिक स्थायी लेखा नं. (एकलौटी र निकाय ) बाट मूल्य अभिवृद्धि करमा स्तरोन्नति September 30, 2020
एकलौटी व्यवसायका लागि स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि कर मा दर्ता September 30, 2020
व्यवसाय (निकाय) को लागि स्थायी लेखा नम्बर र मूल्य अभिवृद्धि करमा नयाँ दर्ता प्रक्रिया September 30, 2020
एकलौटी व्यवसाय स्थायी लेखा नम्बरमा दर्ता प्रक्रिाय September 30, 2020
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरको लागि दर्ता प्रक्रिया September 30, 2020
प्रशासकीय पुनरावलोकन सम्वन्धि जानकारीमूलक पुस्तिका September 04, 2020
कर बक्यौता तथा असुली ब्यवस्थाको सामान्य जानकारी September 04, 2020
अन्तःशुल्क प्रशासन सम्बन्धी सामान्य जानकारी September 04, 2020