New Updates

१. आर्थिक विद्येयक, २०८१ को दफा २२,२३,२४,२६ बमोजिमको ढाँचा

२. दफा २२ र २३ को छुटको फरम्याट प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।(Microsoft Word File)

३. बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने सूचक संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७ (मिति २०८१।०२।१७ देखि लागु हुने गरी भएको परिमार्जन सहित)

४. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अन्तःशुल्क नियमावली, आयकर नियमावली, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली

५. आयकर नियमावली, २०५९ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा भएको संशोधन २०८१

६. नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अन्तःशुल्क आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली संशोधन

७. मदिरा लिलाम विक्रिको सूचना

८. आर्थिक विधेयक दफा २२, २३,२४ र २६ बमोजिमको ढाँचा

९. बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोवार गर्ने सुचक संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७ मा परिमार्जन

१०. ढुवानी सेवाको कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक विधेयक, २०८१ ले प्रदान गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था

११. मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदातालाई आर्थिक विधेयक, २०८१ ले प्रदान गरेको छुट सम्बन्धी व्यवस्था

१२. आय विवरण बुझाउन बाँकी करदातालाई आर्थिक विधेयक, २०८१ ले प्रदान गरेको छुट सम्बन्धी व्यवस्था

१३. करको दायरामा आउनेलाई आर्थिक विधेयक, २०८१ ले प्रदान गरेको छुट सम्बन्धी व्यवस्था

१४. Few Special Exemptions and Provisions made by Finance Bill 2081

१५. कागजात पेश गर्ने सम्बन्धमा

१६. अन्तशुल्क ऐन २०५८ मा संशोधन २०८१

१७. आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन २०८१

१८. आर्थिक ऐन, २०८१ का स्किमहरु

१९. मदिरा ऐन २०३१ मा संशोधन २०८१

२०. आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन २०८१

Video Gallery