विविध

Title Date
आफैँ ETDS रुजु गर्ने तरिका April 01, 2021
मोटरसाइकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) April 01, 2021
सूचना March 05, 2021
सूचना March 05, 2021
सूचना March 05, 2021
छुट सुबिधा March 04, 2021
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ बमोजिम सूचीकृत सफ्टवेयरहरुको विवरण February 26, 2021
ई-टि.डि.यस. Self Verify गर्न सकिने जानकारी बारे January 17, 2021
राजस्व दाखिला गर्ने कार्यालय कोड सम्बन्धमा January 04, 2021
महादेव ट्रेड इन्टरपाइजेजका प्रोपाइटरलाई उपस्थित हुन सूचना December 29, 2020
राजस्व शिर्षक December 28, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई जरिवाना¸थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा सुविधा लिनेबारे सूचना December 11, 2020
कर दाताले कर कार्यालयबाट सेवा लिनु भन्दा पहिला आफ्नो KYT Update गर्नुपर्ने छ December 01, 2020
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) November 29, 2020
नागरिक वडापत्र September 24, 2020
नागरिक बडापत्र September 22, 2020
नागरिक बडापत्र September 17, 2020
राजस्व शिर्षक September 13, 2020
नेपालस्तरीय औद्योगिक वर्गीकरण (NSIC) August 02, 2020
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरु तथा कार्यालयहरुको कोड (RC AGENCY CODE) August 02, 2020