सूचना संग्रह

Title Date
October 25, 2021
व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९) October 25, 2021
भुक्तानीमा कर कट्टी तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी (आ.व.२०७८।७९) October 25, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९) October 25, 2021
Consulting Services for Development, Support, Maintenance of IRD Applications and Database Administration October 24, 2021
सूचनाको हक २०७८ श्रावण देखि २०७८ असोज सम्म October 22, 2021
Withholding Agent ले Withholdee को PAN Number अपडेट गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना October 18, 2021
बिक्री खाताको ढाँचा (xls) September 26, 2021
खरिद खाताको ढाँचा (xls) September 26, 2021
सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धि सूचना September 17, 2021
विद्युतीय माध्यमबाट डे-१ आय विवरण (D-01 Income Tax) पेश गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने तरिका September 17, 2021
आर्थिक विधेयक, २०७८ ले थप संशोधन गरेको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना September 13, 2021
आर्थिक विधेयक २०७८ September 13, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना September 09, 2021
भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरी eTDS पेश गरी verify गर्ने गराउने बारे अन्यन्त जरुरी सूचना September 09, 2021
भुक्तानी गर्दा स्राेतमा कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गर्ने वारे । September 09, 2021
भुक्तानी गर्दा स्रोतमा कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गरी Verify उल्लेख गर्ने गराउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना September 01, 2021
मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले बिक्री खाता तथा खरिद खाता Upload गर्ने प्रक्रिया August 25, 2021
डे 03 आय विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा August 24, 2021
छुट तथा सहुलियत २०७८ August 24, 2021
डे ०३ विवरण सम्बन्धमा August 24, 2021
August 17, 2021
त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत VAT विवरण पेश नगर्नेहरुलाई सूचना August 12, 2021
त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत अन्तःशुल्क विवरण पेश नगर्ने करदाताहरुलाई सूचना August 12, 2021
त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत आय विवरण पेश नगरेका करदाताहरुलाई सूचना August 12, 2021