सूचना संग्रह

Title Date
खरिद खाता र बिक्री खाता नमूना August 02, 2021
कार्यालय भवन सरेको सूचना August 02, 2021
अन्तःशुल्क इजाजत पत्र नवीकरणमा छुट सम्बन्धी सूचना ! July 23, 2021
अन्तःशुल्क इजाजत पत्र नवीकरणमा छुट सम्बन्धी सूचना ! July 23, 2021
नन्फाइलर करदाताको सूची आ रा का त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत July 22, 2021
सूचनाको हक २०७८ बैशाख देखि २०७८ अषाढ सम्म July 20, 2021
कर बीजकको सिलसिलेवार नम्बर सम्बन्धमा July 18, 2021
मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद विक्री खाता सम्वन्धी जरुरी सूचना ! July 12, 2021
E-TDS तालिम July 04, 2021
आर्थिक विधेयक २०७८ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाहरु उपयोग गर्न करदाताहरुलाई अनुरोधः July 04, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको अनुरोध July 04, 2021
कर अधिकृतले खाता प्रमाणित गर्नु पर्ने प्रावधान हटाइएको सूचना July 02, 2021
नयाँ खाताकाे ढाँचा July 02, 2021
प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिने फारम June 25, 2021
कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना June 24, 2021
भवन निर्माण सम्वन्धि वाेलपत्र सूचना June 24, 2021
व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू २०७८/०७९ June 21, 2021
भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७८/०७९ June 21, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ June 21, 2021
निकायको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ June 21, 2021
लिलाम बढाबढ सम्बन्धी सूचना June 21, 2021
आर्थिक अध्यादेश २०७८, दफा २०, २१, २२, २३ र २४ संग सम्बन्धित बक्यौता मिन्हा सम्बन्धी फारम June 20, 2021
कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धी सूचना ! June 16, 2021
आयकर (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७८ June 01, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर (तेइसौं संशोधन) नियमावली २०७८, अन्तःशुल्क (बाइसौं संशोधन) नियमावली २०७८ June 01, 2021