सूचना संग्रह

Title Date
अग्रिम करकट्टी रकमको e-TDS गर्ने सम्बन्धी सूचना May 20, 2022
सूचना May 17, 2022
कर भुक्तानी सम्बन्धमा May 02, 2022
सूचनाको हक २०७८ माघ देखि २०७८ चैत्र सम्म April 19, 2022
आयकर निर्देशिका, २०६६(चौथो संशोधन, २०७८ सहित) April 18, 2022
आयकर मू.अ.क. तथा अन्तःशुल्क बक्यौता दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना April 10, 2022
दोश्रो किस्ता वापतको आयकर दाखिला गर्ने बारे अत्यन्त जरूरी सूचना March 24, 2022
मू.अ.कर ननफायलर विवरण 2078 साल माघ महिना सम्मको March 20, 2022
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको फाल्गुण महिनासम्मको आर्थिक प्रगति विवरण March 15, 2022
मू.अ.कर ननफायलर विवरण 2078 साल पाैष महिना सम्मको February 13, 2022
सूचनाको हक २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष सम्म January 20, 2022
मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताले बिक्री खाता तथा खरिद खाता Upload गर्ने प्रक्रिया January 11, 2022
खरिद खाताको ढाँचा (xls) January 11, 2022
बिक्री खाताको ढाँचा (xls) January 11, 2022
मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता दाखिला गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना January 11, 2022
मिति २०७८.०९.२६ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार January 11, 2022
अग्रिम कर कट्टिको विवरण (ETDS) पेश गरेको करदाताले पुनः संशोधित विवरण दाखिला (सबमिट) गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना January 10, 2022
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९) January 10, 2022
अब अनलाइनबाटै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर January 10, 2022
भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था २०७८/०७९ January 10, 2022
आयकर ऐन २०५८ (स‌ंसोधन सहित) काे दफा ९५ अनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करको विवरण र प्रथम किस्ता वापतकाे रकम दाखिला गर्ने बारे सूचना । January 08, 2022
अग्रिम कर कट्टी वापत कर दावी सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना December 26, 2021
पुँजीगत लाभकर दावी गर्ने सम्बन्धी सूचना December 26, 2021
बाधा अड्काउ फुकाउने संम्वन्धी सूचना December 26, 2021
छुट सुविधा लिन आउने सम्बन्धी सूचना December 07, 2021