आयकर

Title Date
बहुमल्य धातु वा वस्तुको कारोावार गर्ने व्यवसायीलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ June 13, 2024
स्वीकृत अवकाश कोषलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ September 15, 2022
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका May 10, 2022
आयकर निर्देशिका, २०६६(चौथो संशोधन, २०७८ सहित) March 10, 2022
व्यवसाय दर्ता, आय विवरण,कर विवरण तथा अन्तःशुल्क विवरण भर्ने निर्देशिका June 16, 2021
स्थायी संस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ January 18, 2021
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) सच्याएको सूचना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) कम्पाइल December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) -परिच्छेद ३२ विविध December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३१ आयकरको प्रशासन, आधिकारिक कागजात र अभिलेख तथा सूचना संकलन December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३० प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २९ शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २८ कर संकलन, मिन्हा र फिर्ता December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २७ करको भुक्तानी December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २६ कर निर्धारण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २५ आय विवरण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २४ किस्ताबन्दी र अग्रिम कर December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २३ करको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २२ सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्गबाट हुने लाभको निर्धारण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २१ लगानीबाट भएको आयको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २० दीर्घकालीन करारको आय गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १९ बै‌किङ्ग तथा बीमा व्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १८ व्यवसायबाट भएको आयको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १७ रोजगारीबाट भएको आयको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) -परिच्छेद १६ भुक्तानीमा कर कट्टी December 22, 2020