New Updates

१. महत्वपूर्ण सूचना

२. DST सम्बन्धी सुचना

३. Digital Service Tax (DST) and Value Added Tax (VAT) Registration for digital service provided by Non-Resident Person.

४. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कको जरुरी सूचना

५. सार्वजनिक परिपत्र

६. विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टिेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार)

७. विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार)

८. e-TDS Note

९.

१०.

११. कार्यालय सरेको सूचना

१२. विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना

१३. अनलाइनबाट डे-०१ विवरण पेस गर्ने तरिका

१४. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा प्रकाशित त्रैमासिक कर बुलेटिन (सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ सँग सम्बन्धित

१५. सूचनाको हक

१६. स्वतः प्रकाशन

१७. अनलाइन भौचर बनाउने तरिका

१८. करदाता सेवा कार्यालय सन्धिखर्कद्वारा तयार पारिएको कर शिक्षा पुस्तिका

१९. सूचना

२०. आर्थिक ऐन २०७९ मा भएका छुट, सहुलियत तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था

कर चुक्ता खोजी