बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

Title Date
रोजगारदाताले कर कट्टी नगरेमा के हुन्छ ? October 28, 2021
पारिश्रमिक आय हुनेलाई विशेष सुविधा केही छ, छैन ? October 28, 2021
रोजगारी आयमा कुन कुन कुरा समावेश हुन्छन् ? October 28, 2021
रोजगारीको आयमा कर छुट छ, छैन भएमा कति छुट हुन्छ ? October 28, 2021
PAN for all (सबैका लागि स्थायी लेखा नम्बर) भनेको के हो ?             October 28, 2021
ब्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरको कार्ड हरायो भने के गर्ने ?           October 28, 2021
ब्यक्तिगत ब्यावसायीक स्थायी लेखा नम्बर लिएको ब्यक्तिले ब्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्दछ कि पर्दैन ?           October 28, 2021
स्थायी लेखा नम्बर लिन अनलाइन विवरण भर्दा प्रयोग गर्ने युजर आइ डी र पासवर्ड के राख्नु पर्दछ ?           October 28, 2021
स्थायी लेखा नम्बरका बारेमा थप जानकारी लिनु परेमा कहाँ कसलाई सम्पर्क गर्नुपर्दछ ?           October 28, 2021
व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिई एकलौटी व्यवसाय संचालन गरिरहेकोमा व्यवसाय बन्द गरी रोजगारी मात्र गर्न चाहेमा के गर्नु पर्दछ ? October 28, 2021
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएकोमा एकलौटी व्यवसाय गर्न चाहेमा सोही नम्बर प्रयोग गर्नको लागि के गर्नु पर्दछ ?           October 28, 2021
PAN नलिई कारोवार गरेमा कस्तो कानूनी सजाय हुन्छ ? October 28, 2021
घरमै बसेर कम्प्यूटरबाट PAN लिन पाउने सुविधा छ, छैन ? October 28, 2021
PAN लिन स्वयं उपस्थित हुनुपर्दछ कि अन्य व्यक्तिलाई पठाए हुन्छ ? October 28, 2021
PAN लिएपछि के प्रमाण प्राप्त हुन्छ ? October 28, 2021
PAN लिन के के कागजात पेश गर्नुपर्दछ ? स्थायी लेखा नम्बर लिन कति समय लाग्छ ?               October 28, 2021
PAN नलिइएको तर आय विवरण पेश गरेर लाग्ने कर तिरेर कर चुक्ता प्रमाणपत्र चाहेमा के गर्नु पर्दछ ? October 28, 2021
के PAN प्रत्येक वर्ष नबीकरण गराउनु पर्दछ ? October 28, 2021
PAN जारी हुनु अगावै आयकर दर्ता प्रमाणपत्र लिएको भए के फेरी PAN लिनु पदर्छ ? October 28, 2021
के PAN का लागि आवेदन गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र र पुरानो आय विवरण तथा अग्रिम कर कट्टी (जस्तै घर बहालमा) दाखिला गरेको प्रमाण तथा घर बहालमा लिएको सम्झौता पत्र पेश गर्नु पर्दछ ? October 28, 2021
गैर बासिन्दा व्यक्तिले PAN पाउन कसले आवेदन गर्नु पर्दछ ? October 28, 2021
के विदेशी नागरिक भएमा PAN पाउन सकिन्छ ? सकिन्छ भने के के कागजातहरु बुझाउनु पर्दछ ? October 28, 2021
PAN का लागि आवेदन गर्दा के फोटो बुझाउनै पर्दछ ? October 28, 2021
PAN का लागि फाराम भर्न नजानेमा थप जानकारीका लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने ? October 28, 2021
PAN लिएर के फाइदा हुन्छ ? October 28, 2021