DST

सुचना
Title Date
गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवा कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि (VAT) र विद्युतीय सेवा कर (DST) भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना !! June 19, 2023
विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन, २०८०) June 01, 2023
गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविध June 01, 2023
गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवा सम्बन्धी सूचना May 21, 2023
Digital Service Tax (DST) and Value Added Tax (VAT) Registration for digital service provided by Non-Resident Person. November 02, 2022
Digital Service Tax procedure 2079 July 25, 2022
Notice Regarding DST and VAT for Non-Resident July 08, 2022
गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ July 06, 2022
विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी व्यवस्था June 03, 2022