सुचना

Title Date
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ बमोजिम सूचीकृत सफ्टवेयरहरुको विवरण October 19, 2020
राजस्व दाखिला गर्न कार्यालय कोड र बैङ्क खाता नं October 16, 2020
Invitation for Electronic Bids for the Security Printing, Supply and Delivery of Excise Stamps under International Competitive Bidding October 14, 2020
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना October 14, 2020
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण बुझाई जरिवाना¸थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा सुविधा लिनेबारे सूचना October 09, 2020
Online सेवामार्फत करदाताले आफ्नो अभिलेख आफै अद्यावधिक गर्ने (KYT Form) प्रक्रिया September 28, 2020
Online सेवामार्फत करदाताले आफ्नो अन्त:शुल्क इजाजतपत्र आफै नविकरण गर्ने प्रक्रिया September 28, 2020
सार्वजनिक सूचना September 28, 2020
कर दाताले कर कार्यालयबाट सेवा लिनु भन्दा पहिला आफ्नो KYT Update गर्नुपर्ने छ । September 27, 2020
व्यवस्थापन गोष्ठी,२०७७ बाट जारी प्रतिबद्धता September 26, 2020
नागरिक वडापत्र September 24, 2020
सर्भर तथा फायरवाल खरिदको लागि बोलपत्रको सूचना September 23, 2020
करदाताहरुमा जानकारी September 23, 2020
नागरिक बडापत्र September 22, 2020
September 21, 2020
नागरिक बडापत्र September 17, 2020
कार्यालय स्थापना भएको सूचना September 16, 2020
सुरक्षा सेवा तथा सरसफाई सेवाको लागि बोलपत्रको सूचना September 15, 2020
राजस्व शिर्षक September 13, 2020
स्वीकृत अवकाश कोषलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७६ September 08, 2020
अन्तःशुल्क विवरण बुझाउने दायित्व भएका करदाताहरुले ब्राण्ड रजिष्ट्रेशन गर्नुपर्ने ब्यवस्था सम्बन्धी सूचना August 31, 2020
वेबसाईट अद्यावधिक गरिएको सम्बन्धमा August 31, 2020
बोलपत्र आव्हानको सूचना August 20, 2020
अन्त:शुल्क इजाजतपत्र नवीकरणको म्याद थप सम्बन्धी सूचना August 16, 2020
खरिद तथा बिक्री खाता प्रमाणित गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना August 06, 2020