सुचना

Title Date
आन्तरिक राजस्व उप-समितिको सूचना March 03, 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। February 08, 2024
धन्यवाद ज्ञापन February 05, 2024
कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको माग दावी गर्ने निवेदनको ढाँचा December 15, 2023
कार्यालय खुल्ला रहने सम्बम्धमा December 15, 2023
सार्वजनिक सूचना December 15, 2023
स्पष्ट पारिएको सम्बन्धमा। December 08, 2023
राजस्व शिर्षक December 04, 2023
राष्ट्रिय कर दिवस, २०८० November 23, 2023
आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप सम्वन्धमा सार्वजनिक सूचना!!! October 09, 2023
आँखा अस्पताललाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
दूधमा आधारित पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाइ अन्तःशुल्क छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
सुजीको कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
गैरवासिन्दा व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने विद्युतिय सेवा कर (DST) विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!! October 01, 2023
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० September 22, 2023
कर छुट तथा सुविधा सम्बन्धी विवरण September 21, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
आयकर नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मदिरा नियमहरू, २०३३ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिकरोजगार सेवा शुल्क विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!! September 10, 2023