सुचना

Title Date
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन November 28, 2021
कर दिवस November 22, 2021
FOR ETDS VERIFICATION November 19, 2021
महानिर्देशकज्यूको प्रतिवद्धता November 17, 2021
दशौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७८ मा सम्मानित करदाता तथा पुरस्कृत हुनुभएका कर्मचारीहरुको विवरण November 17, 2021
प्रशासकिय पुनरावलोकनका निवेदनको अवस्था November 17, 2021
कार्यालय काेड November 16, 2021
E-TDS विवरण प्रविष्ट गरी आफैंले रुजु गर्ने (Self Verify) गर्ने प्रक्रिया November 15, 2021
दशौं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा November 12, 2021
October 25, 2021
व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९) October 25, 2021
भुक्तानीमा कर कट्टी तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी (आ.व.२०७८।७९) October 25, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९) October 25, 2021
Consulting Services for Development, Support, Maintenance of IRD Applications and Database Administration October 24, 2021
सूचनाको हक २०७८ श्रावण देखि २०७८ असोज सम्म October 22, 2021
Withholding Agent ले Withholdee को PAN Number अपडेट गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना October 18, 2021
विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार) October 05, 2021
विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित) October 05, 2021
बिक्री खाताको ढाँचा (xls) September 26, 2021
खरिद खाताको ढाँचा (xls) September 26, 2021
Bids Invitation for the Supply, Delivery and Installation of System Software, Middleware and RDBMS for CBMS September 23, 2021
सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धि सूचना September 17, 2021
विद्युतीय माध्यमबाट डे-१ आय विवरण (D-01 Income Tax) पेश गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने तरिका September 17, 2021
आर्थिक विधेयक, २०७८ ले थप संशोधन गरेको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना September 13, 2021
आर्थिक विधेयक २०७८ September 13, 2021