सुचना

Title Date
ढुवानीका साधन धनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिने सम्बन्धी सूचना July 08, 2024
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची-५, ५ख र ६ (कर बीजकको ढाँचा र संक्षिप्त कर बीजकको ढाँचा) मा संशोधन सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना June 27, 2024
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा जरुरी सूचना June 26, 2024
व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना June 24, 2024
आर्थिक विद्येयक, २०८१ को दफा २२,२३,२४,२६ बमोजिमको ढाँचा June 13, 2024
बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने सूचक संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७ (मिति २०८१।०२।१७ देखि लागु हुने गरी भएको परिमार्जन सहित) June 12, 2024
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अन्तःशुल्क नियमावली, आयकर नियमावली, मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली June 12, 2024
आयकर नियमावली, २०५९ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ मा भएको संशोधन २०८१ June 12, 2024
बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोवार गर्ने सुचक संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७७ मा परिमार्जन June 07, 2024
अन्तशुल्क ऐन २०५८ मा संशोधन २०८१ June 03, 2024
आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन २०८१ June 03, 2024
मू.अ. कर ऐन २०५२ मा संशोधन २०८१ June 02, 2024
मू.अ.कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ र २ मा संशोधन २०८१ June 02, 2024
मदिरा ऐन २०३१ मा संशोधन २०८१ May 31, 2024
आर्थिक ऐन २०८१ का स्कीमहरु May 31, 2024
बजेट वक्तव्य २०८१/८२ May 29, 2024
आन्तरिक राजस्व विभागबाट मिति २०८०।०४।०१ मा जारी भएको सूचनाको बुँदा नं. २ मा गरिएको थप व्यवस्था सम्बन्धमा May 20, 2024
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंकाे सूचना May 17, 2024
Expression of Interest for National Consulting Service April 09, 2024
आ.व. २०८१/८२ को बजेट तयारी सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना March 28, 2024
आन्तरिक राजस्व उप-समितिको सूचना March 03, 2024
वैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा। February 08, 2024
धन्यवाद ज्ञापन February 05, 2024
कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको माग दावी गर्ने निवेदनको ढाँचा December 15, 2023
कार्यालय खुल्ला रहने सम्बम्धमा December 15, 2023