सुचना

Title Date
बक्यौता कर रकम दाखिल गर्ने जरुरी सूचना सूचना April 18, 2021
दोस्रो किस्ता सम्बन्धी सूचना April 07, 2021
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको दोस्रो किस्ता कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना April 04, 2021
आफैँ ETDS रुजु गर्ने तरिका April 01, 2021
दोश्रो किस्ता कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना April 01, 2021
आ.व. २०७७।०७८ को आयकरको दोश्रो किस्ता रकम दाखिला गर्ने बारे । April 01, 2021
मोटरसाइकल लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित) April 01, 2021
मू.अ.कर बक्यौता आ.रा.का. त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत April 01, 2021
कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना March 23, 2021
कर बक्यौता रकम दाखिला गर्ने सम्वन्धी जरुरी सूचना !!! March 23, 2021
सवारी साधन लिलामी सूचना March 18, 2021
करदाता स्वयमले ETDS VERIFY गर्ने तरिका March 09, 2021
सूचना March 05, 2021
सूचना March 05, 2021
मध्यावधि कार्यसम्पादन समीक्षा March 05, 2021
सूचना March 05, 2021
छुट सुबिधा March 04, 2021
Amendment Notice March 02, 2021
Bids Invitation for the Supply, Delivery and Installation UPS and Batteries March 02, 2021
आर्थिक ऐन २०७७ ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधाहरु सम्बन्धी तालिम March 01, 2021
वायोमेट्रीक प्रणालीमा आवद्ध हुने वारेको अत्यन्त जरुरी सूचना March 01, 2021
Bids Invitation for the Supply, Delivery and Installation of Laptop February 28, 2021
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ बमोजिम सूचीकृत सफ्टवेयरहरुको विवरण February 26, 2021
आयकर ननफाइलर सूची आ.रा.का.वीरगंज February 25, 2021
आन्तरिक राजस्व उप-समितिको सूचना February 25, 2021