सुचना

Title Date
राजस्व शिर्षक December 04, 2023
राष्ट्रिय कर दिवस, २०८० November 23, 2023
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (२०८०/०७/१२ सम्म) October 30, 2023
आय विवरण पेश गर्ने म्याद थप सम्वन्धमा सार्वजनिक सूचना!!! October 09, 2023
आँखा अस्पताललाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
दूधमा आधारित पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगलाइ अन्तःशुल्क छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
सुजीको कारोवारमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सुविधा सम्वन्धी जरुरी सूचना!!! October 04, 2023
गैरवासिन्दा व्यक्तिले पेश गर्नुपर्ने विद्युतिय सेवा कर (DST) विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!! October 01, 2023
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० September 22, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
आयकर नियमावली, २०५९ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मदिरा नियमहरू, २०३३ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (आर्थिक ऐन, २०८० को संशोधन सहित) September 13, 2023
विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क र वैदेशिकरोजगार सेवा शुल्क विवरण सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना !!! September 10, 2023
कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको माग दावी गर्ने निवेदनको ढाँचा September 08, 2023
निकायको लागि लागू हुने करको दर २०७९/०८० September 08, 2023
विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (२०८०/०५/०४ सम्म) August 21, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश गर्ने अवधि सम्बन्धमा August 17, 2023
निर्माण व्यवसाय गर्ने व्यक्तिको वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको अत्यन्त जरुरी सूचना August 11, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ को नियम २९ग.को कार्यान्वयनका लागि सूचना August 11, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ को नियम २९घ.को कार्यान्वयनका लागि सूचना August 11, 2023