सूचना संग्रह

Title Date
आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको आ.व. २०७८/०७९ को अनुमानित करको शत प्रतिशत रकम मध्ये तिर्न बांकी कर रकम दाखिला सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना June 22, 2022
अनिवार्य विद्युतीय विजक लिनेबारे आन्तरिक राजस्व कार्यालय पाेखराको सुचना June 21, 2022
आ.व. २०७८/७९ को अनुमानित करको शत प्रतिशत रकममध्ये तिर्न बाँकी कर रकम दाखिला गर्ने बारे । June 21, 2022
विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी आन्तरिक राजस्व विभागको जरुरी सूचना June 17, 2022
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको सुचना June 08, 2022
विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e=billing) जारी गर्ने सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालको जरुरी सूचना June 07, 2022
विधुतिय बिजक नोटिस June 07, 2022
आ.व. २०७९।८० को लागि अग्रिम कर कट्टीको दर June 03, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा निकायको लागि आयकरको दर June 03, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर June 03, 2022
आयकर ऐनको दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु June 03, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत June 03, 2022
विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी व्यवस्था June 03, 2022
बक्यौता कर रकम दाखिला गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना June 02, 2022
बक्यौता कर रकम दाखिला गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना May 27, 2022
मिति २०७९.०२.१२ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सूचना May 26, 2022
मिति २०७९.०२.१२ गतेको कान्तिपुर दैनिकको अन्तिम पृष्ठ May 26, 2022
कार्यालय समय सम्बनधी सुचना May 25, 2022
आ.व.२०७७.७८ को आय विवरण पेश नगर्ने करदाताहरुको सूची May 25, 2022
मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौता राख्ने करदाताहरुको सूची May 25, 2022
मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश नगर्ने करदाताहरुको सूची May 25, 2022
आयकर बक्यौता राख्ने करदाताहरुको सूची May 25, 2022
अग्रिम कर कट्टि रकम e-TDS गर्ने सम्बन्धमा May 24, 2022
अग्रिम करकट्टी रकमको e-TDS गर्ने सम्बन्धी सूचना May 20, 2022
कर भुक्तानी सम्बन्धमा May 02, 2022