निर्दशिकाहरु

Title Date
बहुमल्य धातु वा वस्तुको कारोावार गर्ने व्यवसायीलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ June 13, 2024
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवद्धृि कर कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० September 22, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, २०६९ (तेस्रो संशोधन, २०८०) May 07, 2023
अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८(परिमार्जित संस्करण,२०७९) April 24, 2023
स्वीकृत अवकाश कोषलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ September 15, 2022
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ May 10, 2022
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका May 10, 2022
आयकर निर्देशिका, २०६६(चौथो संशोधन, २०७८ सहित) March 10, 2022
व्यवसाय दर्ता, आय विवरण,कर विवरण तथा अन्तःशुल्क विवरण भर्ने निर्देशिका June 16, 2021
स्थायी संस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ January 18, 2021
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) सच्याएको सूचना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) कम्पाइल December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) -परिच्छेद ३२ विविध December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३१ आयकरको प्रशासन, आधिकारिक कागजात र अभिलेख तथा सूचना संकलन December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३० प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २९ शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २८ कर संकलन, मिन्हा र फिर्ता December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २७ करको भुक्तानी December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २६ कर निर्धारण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २५ आय विवरण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २४ किस्ताबन्दी र अग्रिम कर December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २३ करको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २२ सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्गबाट हुने लाभको निर्धारण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २१ लगानीबाट भएको आयको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २० दीर्घकालीन करारको आय गणना December 22, 2020