फारमहरु

Title Date
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि पूजीगंंत लाभकर विवरण फाराम July 01, 2022
खरिद खाताको ढाँचा July 11, 2021
आर्थिक अध्यादेश २०७८, दफा २०, २१, २२, २३ र २४ संग सम्बन्धित बक्यौता मिन्हा सम्बन्धी फारम June 27, 2021
प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन फिर्ता लिने फारम June 27, 2021
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (गैह्-सरकारी संस्था, परोपकारी संस्था, संस्थान, सहकारी, अन्य मूनाफा वितरण नगर्ने संस्था) March 07, 2021
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (संयुक्त उपक्रम तथा अस्थायी) March 07, 2021
व्यक्तिगत पान दर्ता तथा संशोधन फाराम August 02, 2020
अग्रीम करकट्टी प्रयोजनार्थ पान दर्ता फाराम (With-Holder PAN) August 02, 2020
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (साझेदारी फर्म) August 02, 2020
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (कम्पनी, निकाय) August 02, 2020
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (व्यक्तिगत) August 02, 2020
D01 आयकर विवरण तथा भुक्तानी फाराम August 02, 2020
मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण फाराम अनुसुची १० (राजपत्रमा प्रकाशित २०७३।४।२४) August 02, 2020
संक्षिप्त कर विजकको ढांचा August 02, 2020
कर विजकको ढांचा August 02, 2020
निकायको लागि पूजीगंंत लाभकर विवरण फाराम August 02, 2017
अग्रिम कर असुलीको विवरण August 02, 2017
घर भाडा फारम August 02, 2015