New Updates

१. सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन

२. दशौँ राष्ट्रिय कर दिवस स्मारिका, २०७८

३. बार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८

४. कर दिवस

५. FOR ETDS VERIFICATION

६. महानिर्देशकज्यूको प्रतिवद्धता

७. दशौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७८ मा सम्मानित करदाता तथा पुरस्कृत हुनुभएका कर्मचारीहरुको विवरण

८. प्रशासकिय पुनरावलोकनका निवेदनको अवस्था

९. करदाताहरु र कर्मचारी पुरस्कृत

१०. कार्यालय काेड

११. E-TDS विवरण प्रविष्ट गरी आफैंले रुजु गर्ने (Self Verify) गर्ने प्रक्रिया

१२. दशौं राष्ट्रिय कर दिवसको नारा

१३. ETDS सम्बन्धमा

१४.

१५. व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९)

१६. भुक्तानीमा कर कट्टी तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी (आ.व.२०७८।७९)

१७. प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९)

१८. Consulting Services for Development, Support, Maintenance of IRD Applications and Database Administration

१९. सूचनाको हक २०७८ श्रावण देखि २०७८ असोज सम्म

२०. Withholding Agent ले Withholdee को PAN Number अपडेट गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

Photo Gallery :: 10th National Tax Day 2078