New Updates

१. अग्रिम करकट्टी रकमको e-TDS गर्ने सम्बन्धी सूचना

२. बिक्री खाता

३. खरिद खाताको ढाँचा

४. कार्यालय समय

५. सूचना

६. सेवा प्रवाह स्थगन सम्बनधी सुचना

७. कर भुक्तानी सम्बन्धमा

८. सूचनाको हक (माघ - चैत २०७८)

९. अनलाइन भौचर तयार गने प्रक्रिया

१०. D-01 विवरण अनलाइनमा इन्ट्री गर्ने तरिका

११. व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी सम्बन्धी जानकारी

१२. विभिन्न प्रकारका स्थायी लेखा नम्बर लिनको लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरूको विवरणः

१३. स्रोतमा कर कट्टी विवरण स्वयम् रुजु गर्ने तरिका

१४. अग्रिम करकट्टी भनेको के हो ?

१५. अनलाइनबाट व्याक्तिगत PAN प्राप्त गर्ने तरिका

१६. e-TDS बारे जानकारी

१७. कारोबारका आधारमा लाग्ने करसम्बन्धी जानकारी

१८. अग्रिम करकट्टी कुन कुन भुक्तानीमा गर्नुपर्छ ?

१९. How to reset password ?

२०. पूर्वानुमानित कर भनेको के हो ?

Photo Gallery :: Digital Governance ICT Award 2020