New Updates

१. प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागु हुने करको दर- २०८०/८१

२. भुक्तानीमा करकट्टीको दर २०८०/८१

३. आर्थिक विधेयक २०८०

४. आ्थिक विधेयक २०८० लौ मू..अ.कर छुटबाट हटाएका वस्तु तथा सेवाको सूची

५. भुक्तानीमा कर कट्टीको दर २०८०।८१

६. प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर २०८०।८१

७. नियमावलीहरुमा भएको संशोधन

८. निकायको लागि आयकरको दर २०८०।८१

९. दफा ११ बमोजिमको व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु २०८०।८१

१०. छुट तथा सहुलियत २०८०

११. आर्थिक विधेयक २०८० ले कर कानूनमा गरेका संशोधन

१२. आर्थिक विद्येयक, २०८० ले मू.अ.कर छुटबाट हटाएको वस्तु तथा सेवाहरूको सूची

१३. आर्थिक विद्येयक, २०८० अनुसारको विभिन्न शुल्क र कर

१४. आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना (थप स्पष्ट गरिएको)

१५. आर्थिक बर्ष २०८०.०८१ को बजेट वक्तब्य

१६. विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू

१७. करदाता पोर्टल युजर म्यानुअल

१८. विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ (पहिलो संशोधन, २०८०)

१९. गैर बासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी कार्यविध

२०. बक्यौता कर दाखिला गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

Photo Gallery :: National Tax Day 2079