New Updates

१. किवाेर्ड लेआउट Taxpayer portal सिस्टम

२. सुचनाको हक चौथो त्रैमासिक

३. आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार महिना र असार महिनासम्मको राजस्व संकलन विवरण

४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, 2064 को दफा 5(3) सँग सम्बन्धित स्वत:प्रकाशन 2081 बैशाख देखि असार सम्म

५. सूचनाको हक २०८१ बैशाख देखि २०८१ आषाढ मसान्त सम्म

६. स्वत: प्रकाशन (Pro-active Discloser), २०८१ बैशाख देखि असार मसान्त सम्म

७. सूचनाको हक चौथो त्रैमासिक २०८०/०८१ बैशाख देखी असार मसान्त सम्म

८. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण। (२०८१ वैशाख-असार)

९. अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा ।

१०. (Proactive Disclosure) २०८१ वैशाख १ देखि २०८१ असार ३१ सम्म ।

११. आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा २३ बमोजिमको सुविधा प्रयोग गरी लाभान्वित हुनुहुन करदाताहरुमा सूचना

१२. 2081/03/29- The office will remain open despite it being a public holiday

१३. ढुवानीका साधन धनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिने सम्बन्धी सूचना।

१४. ढुवानीका साधन धनीहरुले स्थायी लेखा नम्बर लिने सम्बन्धी सूचना

१५. आ.व. २०८१/८२ का लागि आर्थिक विधेयक २०८१ ले गरेका केही विशेष छुट तथा सहुलियतहरू

१६. दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने आ.व. २०८१-८२ को कर सम्बन्धित संसोधित प्रावधानहरु।

१७. मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को अनुसूची-५, ५ख र ६ (कर बीजकको ढाँचा र संक्षिप्त कर बीजकको ढाँचा) मा संशोधन सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना।

१८. तेश्रो किस्ता दाखिला सम्बन्धी

१९. कर निेर्धारण सम्बन्धमा सफाइको प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा।

२०. सूचनाको हक तेस्रो तैमासिक

Photo Gallery :: Management Seminar, 2080