New Updates

१. खरिद खाता र बिक्री खाता नमूना

२. कार्यालय भवन सरेको सूचना

३. आर्थिक अध्यादेश, २०७८ ले प्रदान गरेको छुट सुविधा (स्किम) सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

४. अन्तःशुल्क इजाजत पत्र नवीकरणमा छुट सम्बन्धी सूचना !

५. अन्तःशुल्क इजाजत पत्र नवीकरणमा छुट सम्बन्धी सूचना !

६. प्रगती विवरण २०७८ आषाढसम्म आ.रा.का. त्रिपुरेश्वर

७. नन्फाइलर करदाताको सूची आ रा का त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत

८. करदाता सेवा कार्यालय भोजपुरले भोजपुर जिल्लाका ०९ वटा स्थानीय निकायहरुका करदाताहरुलाई सेवा प्रदान गर्दछ ।

९. सूचनाको हक २०७८ बैशाख देखि २०७८ अषाढ सम्म

१०. करदाता सेवा कार्यालय पाल्पाकाे आ‍.व. २०७७।७८ चाैथाे त्रैमासिककाे सूचनाकाे हक सम्वन्धी विवरण

११. कर बीजकको सिलसिलेवार नम्बर सम्बन्धमा

१२. आयकरको तेश्रो किस्ता वापत अनुमानित करकाे शत प्रतिशत रकम मध्ये तिर्न बाँकी कर रकम बुझाउने बारे ।

१३. अन्तःशुल्क नविकरण सम्बन्धमा ।

१४. मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (तेइसौं संशोधन) को नियम २५ मा आ. व. २०७८।७९ देखी लागू हुने गरी खरिद खाता र विक्रीखाता प्रमाणित सम्बन्धमा

१५. मूल्य अभिवृद्धि करको खरिद विक्री खाता सम्वन्धी जरुरी सूचना !

१६. आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कार्यालयहरु तथा कार्यालयहरुको कोड (RC AGENCY CODE)

१७. डे 01 आय विवरण फाराम

१८. E-TDS तालिम

१९. आर्थिक विधेयक २०७८ ले प्रदान गरेका छुट सुविधाहरु उपयोग गर्न करदाताहरुलाई अनुरोधः

२०. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको अनुरोध

Photo Gallery :: Inauguration of Bio-metric Taxpayer Registration System