New Updates

१.

२. व्यवसायिक छुट तथा सुविधाहरु (२०७८।७९)

३. भुक्तानीमा कर कट्टी तथा अग्रिम कर कट्टी सम्बन्धी (आ.व.२०७८।७९)

४. प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर (आ.व. २०७८।७९)

५. Consulting Services for Development, Support, Maintenance of IRD Applications and Database Administration

६. सूचनाको हक २०७८ श्रावण देखि २०७८ असोज सम्म

७. Withholding Agent ले Withholdee को PAN Number अपडेट गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

८. विभागमा सूचिकृत विधुतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू (विधुतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार)

९. विद्युतीय बीजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (चौथौ संसोधन सहित)

१०. कर बुलेटिन, वर्ष ८, अंक २, २०७७ कार्तिक - फाल्गुन

११. कर बुलेटिन, वर्ष ८, अंक 3, २०७७ चैत्र-२०७८ आषाढ

१२. बिक्री खाताको ढाँचा (xls)

१३. खरिद खाताको ढाँचा (xls)

१४. Bids Invitation for the Supply, Delivery and Installation of System Software, Middleware and RDBMS for CBMS

१५. सामयिक कर असुल ऐनको सूचित आदेश सम्बन्धि सूचना

१६. विद्युतीय माध्यमबाट डे-१ आय विवरण (D-01 Income Tax) पेश गर्ने र रकम भुक्तानी गर्ने तरिका

१७. आर्थिक विधेयक २०७८ (प्रतिस्थापन विधेयक)

१८. आर्थिक विधेयक, २०७८ ले थप संशोधन गरेको व्यवस्था सम्बन्धी सूचना

१९. आर्थिक विधेयक २०७८

२०. मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेश गर्ने बारे जरुरी सूचना

Photo Gallery :: Inauguration of Bio-metric Taxpayer Registration System