New Updates

१. त्रैमासिक कर बुलेटिन (२०७९ कार्तिक-पुस) क.से.का. सल्यान

२. बक्यौता कर रकम दाखिला गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

३. प्यान खोजी (PAN Search) का फाइदाबारे जानकारी

४. मू.अ.कर बक्यौता रहेका करदाताहरु

५.

६. पूर्वानुमानित (डे०१) तथा (डे०२) कारोबारमा आधारित आय विवरण पेश गर्ने करदाताको लागि विशेष व्यवस्थाः

७. आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा अन्तर्गत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा दर्ता भएका तपसिल बमोजिमका करदाताहरूले समयमा नै आफ्नो मू.अ. कर विवरण पेश नगरी Non Filer देखिएको हुँदा समयमानै विवरण पेश गरी म

८. कार्यालय सरेको सूचना

९. कार्यालय सरेको सूचना

१०. आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २९ को सुविधाबारे सूचना

११. विवरण र कर दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना

१२. कर वक्यौता दाखिला गर्ने सम्वन्धी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाको अत्यन्त जरुरी सूचना

१३. सूचनाको हक सम्बन्धी दोस्रो त्रैमासिक पत्र 2079

१४. आन्तरिक राजस्व उप-समिति २०७९ को सूचना

१५. काठ लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरीएको सूचना

१६. विद्युतीय विजक सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार मिति २०७९।११।१५ सम्म विभागमा सूचिकृत विद्युतीय विजक सम्बन्धी सफ्टवेयरहरू

१७. TAXPAYER MENU: कुन सेवाका लागि कहाँ जाने? के के कागजात आवश्यक पर्छ? प्रक्रिया के छ?

१८. कारोबार फरक (Mismatch) परी आयकर तर्फ संशोधित कर निर्धारण तथा मू.अ. कर तर्फ कर निर्धारण भई बक्यौता रहेका करदाताहरुको लागि जरुरी सूचना

१९. पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित D-01/D-02 आय विवरण पेश गरी कारोबार फरक (Mismatch) परेका करदाताहरुको लागि जरुरी सूचना

२०. डे ०१ र डे ०२ आय विवरण पेश गर्ने करदाताहरुले करचुक्ता निकाल्ने प्रक्रिया

Photo Gallery :: Management Seminar, 2078