कर कानुन

Title Date
विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी व्यवस्था June 08, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत June 08, 2022
आयकर ऐनको दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु June 08, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर June 08, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा निकायको लागि आयकरको दर June 08, 2022
आ.व. २०७९।८० को लागि अग्रिम कर कट्टीको दर June 08, 2022
आर्थिक विधेयक २०७९ May 31, 2022
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ May 10, 2022
आयकर नियमावली, २०५९ (एघारौ संसोधन २०७७ सहित) May 10, 2022
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७७ को संसोधन सहित) May 10, 2022
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका May 10, 2022
अग्रिम कर कट्टीका लागि स्गायी लेखा नं. दर्ता May 09, 2022
The Excise Duty Act, 2002 March 18, 2022
The Income Tax Act, 2002 (2058) March 18, 2022
Liquor Act, 2031 (1974) March 18, 2022
VAT Act (Schedules) March 18, 2022
The Value-Added Tax Act, 1996 (2052) March 18, 2022
आयकर निर्देशिका, २०६६(चौथो संशोधन, २०७८ सहित) March 10, 2022
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
आयकर नियमावली २०५९ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
अन्तःशुल्क नियमावली २०५९ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन मिलाइएको) November 18, 2021
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
आय कर ऐन २०५८ (आर्थिक ऐन २०७८ ले गरेका संसोधन समेत) November 18, 2021
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि लागू हुने करको दर २०७८/०७९ October 24, 2021