कर कानुन

Title Date
मदिरा ऐन, २०३१ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
मदिरा नियमहरू, २०३३ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
आयकर नियमावली, २०५९ (२०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ ( २०७९ को संशोधन सहित) January 08, 2023
स्वीकृत अवकाश कोषलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ September 15, 2022
बहुमल्य धातु वा वस्तुको कारोावार गर्ने व्यवसायीलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ September 15, 2022
आर्थिक ऐन, २०७९ August 14, 2022
प्राकृतिक व्यक्तिको लागि पूजीगंंत लाभकर विवरण फाराम July 01, 2022
विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी व्यवस्था June 08, 2022
आर्थिक विधेयक, २०७९ ले प्रदान गरेका छुट तथा सहुलियत June 08, 2022
आयकर ऐनको दफा ११ बमोजिमको व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरु June 08, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा प्राकृतिक व्यक्तिको लागि आयकरको दर June 08, 2022
आय वर्ष २०७९।८० मा निकायको लागि आयकरको दर June 08, 2022
आ.व. २०७९।८० को लागि अग्रिम कर कट्टीको दर June 08, 2022
आर्थिक विधेयक २०७९ May 31, 2022
ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ May 10, 2022
आयकर नियमावली, २०५९ (एघारौ संसोधन २०७७ सहित) May 10, 2022
आयकर ऐन, २०५८ (आर्थिक ऐन, २०७७ को संसोधन सहित) May 10, 2022
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका May 10, 2022
अग्रिम कर कट्टीका लागि स्गायी लेखा नं. दर्ता May 09, 2022
The Excise Duty Act, 2002 March 18, 2022