कर कानुन

Title Date
बहुमल्य धातु वा वस्तुको कारोावार गर्ने व्यवसायीलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७७ March 31, 2021
स्वीकृत अवकाश कोषलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७६ March 31, 2021
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (गैह्-सरकारी संस्था, परोपकारी संस्था, संस्थान, सहकारी, अन्य मूनाफा वितरण नगर्ने संस्था) March 07, 2021
व्यवसायिक पान दर्ता तथा संशोधन फाराम (संयुक्त उपक्रम तथा अस्थायी) March 07, 2021
व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तुहरुको आन्तरिक ओसारपसार सम्बन्धी नियमन निर्देशिका २०६५(दोस्रो संशोधन २०७६) January 22, 2021
स्थायी संस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ January 18, 2021
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) सच्याएको सूचना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - भूमिका December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संशोधन २०७७) कम्पाइल December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) -परिच्छेद ३२ विविध December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३१ आयकरको प्रशासन, आधिकारिक कागजात र अभिलेख तथा सूचना संकलन December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद ३० प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २९ शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २८ कर संकलन, मिन्हा र फिर्ता December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २७ करको भुक्तानी December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २६ कर निर्धारण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २५ आय विवरण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २४ किस्ताबन्दी र अग्रिम कर December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २३ करको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २२ सम्पत्ति वा दायित्वको निसर्गबाट हुने लाभको निर्धारण December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २१ लगानीबाट भएको आयको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद २० दीर्घकालीन करारको आय गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १९ बै‌किङ्ग तथा बीमा व्यवसाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १८ व्यवसायबाट भएको आयको गणना December 22, 2020
आयकर निर्देशिका २०६६ (तेस्रो संसोधन २०७७ सहित) - परिच्छेद १७ रोजगारीबाट भएको आयको गणना December 22, 2020