इलाम जिल्ला ।

तालुक आन्तरिक राजस्व कार्यालय : आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भद्रपुर ।

CONTACT DETAILS

करदाता सेवा कार्यालय इलाम

Illam,Nepal

027-520112

tso-ilam@ird.gov.np

Branch Office Map