Title Date
(Proactive Disclosure) २०८१ वैशाख १ देखि २०८१ असार ३१ सम्म । July 17, 2024
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम (३) बमोजिम स्वतः प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण (Proactive Disclosure) । January 16, 2024
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम (३) बमोजिम स्वतः प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण (Proactive Disclosure) । November 01, 2023
आय विवरण बुझाउने सम्बन्धी जरुरी सूचना ! September 25, 2023
कर परिपालना सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना ! August 28, 2023
मू अ क विवरण पेश गर्ने अवधि सम्बन्धी जरुरी सूचना । August 21, 2023
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम (३) बमोजिम स्वतः प्रकाशन गरिएको त्रैमासिक विवरण (Proactive Disclosure) । November 30, -0001