Amrit Lamsal

अमृत लम्साल

प्रमुख कर प्रशासक

प्रमुख कर प्रशासकको सन्देश

आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत आन्तरिक राजस्वका स्रोतमा आधारित

Read More

ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूको कार्यबोझको उचित एबं वैकल्पिक रूपमा व्यवस्था गर्न गुणात्मक कर प्रशासनको मान्यता अनुरूप मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको स्थापना भई मिति २०७५ भाद्र १ बाट सञ्चालनमा आएको      हो । मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.11 बबरमहलमा रहेको छ । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकेका करदाताहरूको बार्षिक कारोवारका आधारमा नेपाल भरिका करदाताहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।

यस कार्यालय स्थापना हुँदाका बखत बार्षिक रू.४० करोड देखि रू. ८० करोड सम्म कारोबार हुने करदाताहरूको प्रशासन गर्नका लागि तोकिएकोमा हाल बार्षिक रू. ५० करोड देखि रू.१ अर्ब सम्मको कारोबार गर्ने करदाताहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।

कारोबारको सीमाका आधारमा कार्यालयको कार्यक्षेत्र निर्धारण भएकोले स्थायी लेखा नम्बर दर्ता गर्ने बाहेकका कर प्रशासन सम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् ।यस कार्यालयका प्रमुख कार्यहरूमा कर संकलन, करदाता सेवा, कर परीक्षण र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यहरू पर्दछन् । कर संकलन एंव कर नीतिको कार्यान्वयनलाई केन्द्र विन्दुमा राखी यस कार्यालयको संगठन संरचनालाई कार्यमूलक प्रणालीमा आधारित बनाइएको छ । यस कार्यालय अन्तर्गत करदाता सेवा शाखा,कर संकलन, कर परीक्षण र अनुसन्धान गरी  ४ वटा शाखाहरू रहेका छन ।

CONTACT DETAILS

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय

Babarmahal, Kathmandu

01 5322608, 5326355, 5341301

mlto@ird.gov.np

Branch Office Map