Citizen Charter     

आन्तरिक राजस्व विभागको नागरिक वडापत्र

क्र.सं.

प्रदान गरिने सेवाको विवरण

पेश गर्ने कर्मचारी

अन्तिम निर्णय दिने अधिकारी

आवश्यक प्रमाण/कागजात

समयावधि

कोठा नं.

(क)

अन्तःशुल्क शाखा

१.

मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको नया“ व्राण्डको परिक्षण उत्पादनको अनुमति दिने ।

शाखा अधिकृत

उपमहानिर्देशक      

१. परिक्षण उत्पादन गरिने पदार्थको ट्रेडमार्क, ब्राण्ड, शक्ति तथा साइज खुलाई सम्बन्धित करदाताको राजस्व बक्यौता नभएको स्पष्ट व्यहोरा सहितको आन्तरिक राजस्व कार्यालय÷करदाता सेवा कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

२. उद्योग विभागबाट प्राप्ट ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र दावी विरोधको लागि औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशन गर्ने निर्णयको पत्र ।

३. आवश्यकता अनुसार माग गरिएका अन्य कागजात

७ दिन

 

२.

मदिरा तथा वियको नमूना परिक्षणको लागि प्रयोगशाला पठाउने

शाखा अधिकृत

निर्देशक

१. अन्तःशुल्क ऐन नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि बमोजिम लेबलमा ट्रेडमार्क लगायतका खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाई परीक्षण उत्पादन गरिएको पदार्थ सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रयोगशाला परीक्षणार्थ प्राप्त शिलवन्दी नमूना ।       

३ दिन

 

३.    

मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको नयाँ ब्रँण्डको व्यावसायिक उत्पादन अनुमति दिने ।

शाखा अधिकृत

उपमहानिर्देशक

१. व्यावसायिक उत्पादन गरिने पदार्थको ट्रेडमार्क ब्राण्ड, शक्ति तथा साइज खुलाई सम्बन्धित करदाताका राजस्व बक्यौता नभएको स्पष्ट व्यहोरा सहितको आन्तरिक राजस्व कार्यालय÷करदाता सेवा कार्यालयको सिफारिस पत्र

& lbg

 

४.    

मदिरा, वियर, चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको बोटलबन्दी तथा बट्टावन्दी गर्न प्याकिङ र साइजको स्वीकृति दिने ।

शाखा अधिकृत

उपमहानिर्देशक

१. बोतलवन्दी तथा बट्टाबन्दी गर्न प्याकिङ र साइज स्वीकृतिका लागि प्राप्त पदार्थको उद्योग विभागबाट प्राप्त ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र वा ट्रेडमार्क दावी विरोधका लागि औद्योगिक सम्पत्ति बुलेटिनमा प्रकाशन गर्ने निर्णयको पत्र ।

२. ट्रेड मार्क (ब्राण्ड) शक्ति तथा साइज खुलाई सम्बन्धित करदाताको राजस्व बक्यौता नभएको व्यहोरा सहितको आन्तरिक राजस्व कार्यालय÷करदाता सेवा कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

३. बोतलवन्दी तथा बट्टावन्दी गरी प्याकिङ र साइजको स्वीकृति लिइएको परिवर्तनका लागि माग भएको अवस्थामा बा“की मौज्दातको विवरण करदाताको राजस्व बक्यौता नभएको व्यहोरा सहितको आन्तरिक राजस्व कार्यालय÷करदाता सेवा कार्यालयको सिफारिस पत्र ।

& lbg

 

ख.

प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखा

१.

कर अधिकृतले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय विरुद्ध निवेदन दिने

शाखा अधिकृत प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखा

निर्देशक, प्रशासकीइ पुनरावलोकन शाखा

प्रशासकीय पुनरावलोकन हुनुपर्ने कारण र आधार खुलेको र रु १० को टिकट टा“स भएको निवेदन, निवेदन दिन पाउने अख्तियारी कर निर्धारण आदेश र सो सम्बन्धि निर्णयको प्रतिलिपि, विवादित कर रकमको एक तिहाई रकम नगदै दाखिला गरेको वा धरौटी राखेको प्रमाणित हुने बैंक भौचर, निवेदन एक थान प्रतिलिपि, निवेदनमा कुनै प्रमाण पेश गरेको उल्लेख भए ती प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि ।

रितपूर्वक दर्ता हुन आएको निवेदन प्राप्त भएकै दिन  btf{ ug]{ .

 

२.    

निवेदन दिने म्याद गुज्रन गई कुनै करदाताले म्याद थपको लागि गुज्रेको म्याद समाप्ति भएको ७ दिन भित्र दिएको निवेदन अनुसार म्याद थप गर्ने ।

निर्देशक प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखा

महानिर्देशक       

कर निर्धारण आदेश वा कर निर्धारणको सूचना प्राप्त गरेको मिति  प्रमाणित हुने प्रमाण     

निवेदन प्राप्त भएकै दिन

 

३.    

प्रशासकीय पुनरावलोकन निवेदन उपर निर्णय दिने

निर्देशक, प्रशासकीय पुनरावलोकन शाखा      

महानिर्देशक

कार्यालयबाट प्राप्त हुने कर निर्धारण सम्बन्धित सक्कल फाइल ।     

सामान्यतया निवेदन प्राप्त भएको ६० दिन भित्र

 

ग.    

कर फिर्ता शाखा

१.

कुटनीतिक निकाय तथा कुटनीतिज्ञको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता स्वीकृति गर्ने ।

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

१. निवेदन

२. नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका सक्कल कर बिजक

३. व्यक्तिको हकमा परराष्ट्रले जारी गरेको निस्सा

४. अनुसूचि १७ भरेको हुनुपर्ने ।

१५ दिन

 

२.    

कर छुटको सुविधा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजिम आयोजना तर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता स्वीकृत गर्ने ।

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

१. निवेदन

२. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयस“ग अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, दुई वा बहुपक्षीय कर छुट फिर्ता पाउने सम्झौता निर्णय

३. अनुसूचि १८ भरेको हुनुपर्ने

१५ दिन

 

३.

आय कर फिर्ताको लागि सिफारिस भई आएकोमा फिर्ता निर्णय गर्ने ।

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

१. निवेदन

२. कार्यालयबाट आयकर फिर्ता दिने निर्णय सहितको सिफारिस हुनुपर्ने ।       

३० दिन

 

3

करदाता सेवा शाखा

१.

करदाताको जिज्ञासा सम्बन्धमा जानकारी उपलव्ध गराउने ।

शाखा अधिकृत

निर्देशक

लिखित (मौखिक)

तुरुन्त

 

२.

करदाताको फाइल एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सार्ने ।

शाखा अधिकृत

निर्देशक

सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयको पत्र

चिठ्ठी प्राप्त भएको ३ दिन भित्र ।

 

३.

कलसेन्टर मार्फत् प्राप्त हुने करदाताको गुनासो समस्या सुन्ने ।

शाखा अधिकृत

निर्देशक

 

t'?Gt

 

४.

तथ्यांक संशोधन (PDCR) सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

शाखा अधिकृत

निर्देशक

सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयको पत्र ।

चिठ्ठी प्राप्त भएको ३ दिन भित्र ।

 

ª

कानुन शाखा

१.

कानुनी राय

उपमहान्याधिवक्ता सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

महानिर्देशक

मिसिलमा संलग्न कागज

१÷२ दिन

 

२.

लिखित जवाफ

उपमहान्याधिवक्ता सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

महानिर्देशक

मिसिलमा संलग्न कागज

अदालतको म्याद अनुसार

 

३.

अनुमतिमा जाने नजाने

उपमहान्याधिवक्ता सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

महानिर्देशक

मिसिलमा संलग्न कागज

हदम्याद भित्र

 

४.

बहस  पैरवी

उपमहान्याधिवक्ता सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता

अदालत

 

पेशीको दिन

 

५.

आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु परीक्षण सम्पन्न गरेका फाइलहरु मध्ये निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनरावलोकनका लागि फाइल छनौटका लागि पेश गर्ने ।

निर्देशक

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

EIMS बाट प्राप्त डाटाहरु

आर्थिक वर्षको शुरुमा

 

६.

पुनरावलोकनका लागि नया“ फाइल छनोटको स्वीकृति लिने

निर्देशक

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

EIMS बाट प्राप्त डाटाहरु

आर्थिक वर्षको शुरुमा

 

७.

छनौट भएका कार्यालयहरुका फाइलहरु मध्ये निश्चित तोकिएका कार्यालयहरुको फाइलको पुनरावलोकन गर्ने

निर्देशक

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

सम्बन्धित आर्थिक वर्षको करदाताले पेश गरेको आय विवरण र वित्तीय विवरण संलग्न भएको फाइल

कार्यालयबाट प्राप्त भएको आ.व. भित्र

 

आर्थिक प्रशासन शाखा

१.

सार्वजनिक खरीदको विल भुक्तानी

लेखा अधिकृत इश्वर श्रेष्ठ

महानिर्देशक

१. खरीद प्रकृयाबाट निर्णय भई आएको

क. सक्कल बिल

ख. कोटेशन

ग. निवेदन

घ. इस्टिमेट

ङ. नियमानुसार आवश्यक पर्ने अन्य प्रमाण कागजहरु

प्रकृया पूरा भएको मितिले ३ दिन भित्र

 

२.

कर तथा सदर स्याह धरौटी फिर्ता

लेखा अधिकृत इश्वर श्रेष्ठ

महानिर्देशक

१. सम्बन्धित निकायबाट निर्णय भए बमोजिमका कागजातहरु (निर्णय सहित)

अर्थ मन्त्रालय र मलेनिकाबाट निकासा प्राप्त भएको मितिले ३ दिन भित्र

 

३.

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता

लेखा अधिकृत इश्वर श्रेष्ठ

महानिर्देशक

१. कर परीक्षण शाखाबाट निर्णय भई पेश हुन आउने कागजातहरु (निर्णय सहित)

निर्णय सहितको फाइल प्राप्त भएको दिन

 

४.

धरौटी फिर्ता

लेखा अधिकृत इश्वर श्रेष्ठ

महानिर्देशक

१. निवेदन

२. कर चुक्ता प्रमाणपत्र

३. कर समायोजन प्रमाणपत्र

४. धरौटी जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर

निर्णय भएको मितिले ३ दिन भित्र

 

अन्तर्राष्ट्रिय कर शाखा

१.

अन्तर्राष्ट्रिय करको विषयमा राय परामर्श तथा नीतिगत निर्णय गरी सेवा प्रदान गर्ने

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

अन्तर्राष्ट्रिय करसँग सम्बन्धित विषयलाई पुष्ट्याई गर्न आवश्यक पर्ने कागजात

एक हप्ता

१०७

योजना तथा मानव संशासन शाखा

१.

विभाग एवं कार्यालयहरुको वार्षिक कार्य स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याउने

 

 

 

 

 

२.

विभाग एवं अन्तरगतका कर्मचारीहरुको स्वदेशी एवं वैदेशिक तालिममा मनोनयन

 

 

 

 

 

३.

आवश्यकता अनुसार विभिन्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

 

 

 

 

 

नीति विश्लेषण

१.

आयकर, मू.अ.कर तथा अन्तःशुल्क कानुनमा भएका अस्पष्टताहरुको व्याख्या तथा पूर्वादेश जारी गर्ने ।

शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

आन्तरिक राजस्व विभागबाट तोकिएको फाराम नं. १० रितपूर्वक भरी पेश गर्नुपर्ने

६० दिन

२०६

२.

कर नीतिको अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने ।

 

 

 

 

 

३.

नीतिगत निर्णयहरु सम्बन्धि कारवाही गर्ने ।

 

 

 

 

 

४.

आफ्नो शाखाको कार्य सम्बन्धी फारामहरु, निर्देशिकाहरु तयार गर्ने ।

 

 

 

 

 

५.

पूर्वादेश सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने ।

 

 

 

 

 

६.

यस शाखाको कार्य सम्बन्धी तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।

 

 

 

 

 

७.

तोकिएको अन्य कार्यहरु गर्ने ।

 

 

 

 

 

अनुसन्धान तथा विकास शाखा

१.

कुनै पनि श्रोत र माध्यमबाट प्राप्त हुन आएका राजस्व÷कर चुहावट सम्बन्धी सूचनाहरु दर्ता गर्ने र प्राप्त सूचनाहरुको अभिलेख राख्ने

सम्बन्धित शाखाको शाखा अधिकृत

निर्देशक

राजस्व÷कर चुहावट सम्बन्धी उजुरी पुष्टि हुने कागजात तथा श्रव्य दृश्य सामग्री पञ्जिका बनाई फाइलिङ गर्ने

तुरुन्त

४१०

२.

सूचनाहरुको विश्वसनीयता जा“च गरी आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय÷करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउने

सम्बन्धित शाखाको शाखा अधिकृत

महानिर्देशक

सूचनाको प्रतिलिपि सहित आन्तरिक राजस्व विभागको पत्र

७ दिन

४१०

३.

प्राप्त सूचनाको आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत अनुसन्धान तथा विकास शाखाले अनुसन्धान तथा छानविन गर्ने÷गराउने

सम्बन्धित शाखाको शाखा अधिकृत

निर्देशक

करदाताको कारोवार स्थलबाट कव्जामा लिइएका र माग गरिएका कागजातहरुका आधारमा

सम्भाmनुसार

 

४.

विभागले अनुसन्धान तथा छानविन गरी तयार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा विस्तृत प्रतिवेदन थप कारवाहीको लागि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय÷करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउने

सम्बन्धित शाखाको शाखा अधिकृत

निर्देशक

 

३ दिन

४१०

५.

विभागले आफ्नै पहलमा राजस्व छलीका सूचनाहरु संकलन गरी अनुसन्धान गर्ने

सम्बन्धित शाखाको शाखा अधिकृत

निर्देशक

 

तोकिएको समय अनुसार

४१०

बक्यौता शाखा

१.

बक्यौता लगत अद्यावधिक गर्ने

शाखा अधिकृत

उप महानिर्देशक

आन्तरिक राजस्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालयको सिफारिस पत्र

३ दिन

३०१

 

Page visits 0 0 4 1 2 7 1